mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe ogłoszenie o pracy

Ogłoszenia o pracy

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu w dziedzinie sztuk muzycznych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane
w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) i posiadające :

minimum stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuk muzycznych,
udokumentowany, znaczący dorobek artystyczny w zakresie techniki baletu klasycznego i międzynarodowe osiągnięcia na tym polu,
pozytywne opinie o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowo-dydaktycznej zebrane w trakcie przewodu na stopień naukowy lub kwalifikacje,
kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta winien być czynnym zawodowo tancerzem lub choreografem.

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PWST Kraków ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:
podanie kandydata o przystąpieniu do konkursu
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
odpis dyplomu ukończenia studiów
dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego lub kwalifikacji w dziedzinie sztuk muzycznych
informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym potwierdzone opinią wg pkt. 3 kryteriów kwalifikacyjnych
zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku adiunkta
oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Termin zgłoszeń upływa z dniem 3 lutego 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 lutego 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim w Krakowie na stanowisko asystenta w niepełnym wymiarze godzin w dziedzinie sztuk teatralnych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz:
posiadające tytuł magistra
kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta w dziedzinie przedmiotów kształcenia kierunkowego winien być czynnym zawodowo aktorem lub reżyserem
kandydat nie spełniający warunków pkt. 2 winien wykazać się osiągnięciami w pracy zawodowej.

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:
podanie kandydata
życiorys
kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
odpis dyplomu
list referencyjny
informacje o dorobku artystycznym, względnie dydaktycznym
zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta
oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Termin zgłoszeń upływa z dniem 3 lutego 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 lutego 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie w dziedzinie sztuk plastycznych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz posiadające:

tytuł naukowy, stopień doktora habilitowanego, lub doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych - dyscyplinie sztuki piękne
predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opiniami przedstawianymi przy przewodzie habilitacyjnym lub kwalifikacyjnym II stopnia
czynne wykonywanie zawodu scenografa
osoba nie spełniająca warunków pkt. 3 winna wykazać się wybitnymi osiągnięciami w pracy naukowej, artystycznej lub pedagogicznej
aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST Kraków ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:
podanie
kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
odpis dyplomu ukończenia studiów
dokument potwierdzający posiadanie tytułu, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki
informacje o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym potwierdzone opiniami wg pkt. 2 kryteriów kwalifikacyjnych
aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego
oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Termin zgłoszeń upływa z dniem 17 lutego 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 lutego 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Aktorskim w Krakowie w dziedzinie sztuk teatralnych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz posiadające:

tytuł naukowy, stopień doktora habilitowanego, lub doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk teatralnych
predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opiniami przedstawianymi przy przewodzie habilitacyjnym lub kwalifikacyjnym II stopnia
czynne wykonywanie zawodu aktora lub reżysera
osoba nie spełniająca warunków pkt. 3 winna wykazać się wybitnymi osiągnięciami w pracy naukowej, artystycznej lub pedagogicznej
aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST Kraków ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:

podanie
kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
odpis dyplomu ukończenia studiów
dokument potwierdzający posiadanie tytułu, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki
informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym potwierdzone opiniami wg pkt. 2 kryteriów kwalifikacyjnych
aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego
oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Termin zgłoszeń upływa z dniem 17 lutego 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 marca 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Aktorskim w Krakowie w dziedzinie sztuk teatralnych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz posiadające:

tytuł naukowy profesora, profesora sztuki
predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opiniami przedstawianymi przy postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
czynne wykonywanie zawodu aktora lub reżysera
osoba nie spełniająca warunków pkt. 3 winna wykazać się wybitnymi osiągnięciami w pracy naukowej, artystycznej lub pedagogicznej
aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora zwyczajnego


Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST Kraków ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:

podanie o zatrudnienie
kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
odpis dyplomu ukończenia studiów
informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym potwierdzone opiniami wg pkt. 2 kryteriów kwalifikacyjnych
akt nadania tytułu naukowego profesora, profesora sztuki
aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora zwyczajnego
oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym


Termin zgłoszeń upływa z dniem 17 lutego 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 marca 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Lalkarskim w Filii we Wrocławiu w dziedzinie sztuk teatralnych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz posiadające:

tytuł naukowy profesora, profesora sztuki
predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opiniami przedstawianymi przy postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
czynne wykonywanie zawodu aktora, aktora lalkarza lub reżysera
osoba nie spełniająca warunków pkt. 3 winna wykazać się wybitnymi osiągnięciami w pracy naukowej, artystycznej lub pedagogicznej
aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora zwyczajnego

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST Kraków ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:

podanie o zatrudnienie
kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
odpis dyplomu ukończenia studiów
informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym potwierdzone opiniami wg pkt. 2 kryteriów kwalifikacyjnych
akt nadania tytułu naukowego profesora, profesora sztuki
aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora zwyczajnego
oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Termin zgłoszeń upływa z dniem 17 lutego 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 marca 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 11.01.2013
Podpisał: Iwona Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 16.12.2011
Dokument oglądany razy: 4 804