mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Zarządzenia Rektora PWST - 2015 rok

Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie: trybu składania wniosków o finansowanie podstawowej działalności statutowej pracowników PWST im. L. Solskiego w Krakowie i zasad przydzielania środków na ten cel w roku 2015

Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie: zasad korzystania z broni w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów jednolitych studiów magisterskich Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 12 maja 2015 r.  w sprawie: określenia kompetencji i obszarów dla jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie przekazujących dane do systemu POL-on

Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora PWST nr 25/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWST w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2015

Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe w PWST w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie: regulamin pracy przy organizacji i realizacji spektakli PWST w Krakowie

Regulamin pracy przy organizacji i realizacji spektakli PWST w Krakowie - załącznik do zarządzenia rektora PWST nr 13/2015

Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Księgi Znaku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Księga Znaku PWST - załącznik do zarządzenia rektora PWST nr 14/2015

Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: regulaminu pomocy materialnej

Regulamin pomocy materialnej – załącznik do zarządzenia Rektora PWST nr 15/2015

Zarządzenie nr 16/2015 r. z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia na rok akademicki 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 17/2015 r. z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie: stawek godzinowych za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.w sprawie: zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach PWST

Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 21/2015 r. z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz określania zasad ich wypełniania

Zarządzenie nr 22/2015 r. z dnia 2 października 2015 r. w sprawie: zmiany wzorów rachunków i oświadczenia do umów cywilnoprawnych

Zarządzenie nr 23/2015 r. z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży

Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji metodycznej dot. zasobu historycznego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

  • Instrukcja metodyczna dot. zasobu historycznego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie


Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia treningu ewakuacji osób z budynku przy ul. Straszewskiego 21-22

Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: zwiększonej wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWST

Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie: inwentaryzacji

Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: trybu składania wniosków o finansowanie podstawowej działalności statutowej pracowników PWST im. L. Solskiego w Krakowie i zasad przydzielania środków na ten cel w roku 2016

Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zasad dostarczania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczegoOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 29.12.2015
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 14.01.2015
Dokument oglądany razy: 37 341