mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 16.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora PWST - 2018

Zarządzenie nr 1/2018 Rektora AST z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Uczelni

Zarządzenie nr 2/2018 Rektora AST z dnia z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu pomocy materialnej oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załączniki do Regulaminu >>

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (I)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (II)
Załącznik nr 4 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 5 -
Oświadczenie studenta o miejscu zamieszkania w trakcie studiów
Załącznik nr 6 -
Wniosek o zapomogę
Załącznik nr 7 - Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 8 - Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 9 -
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku pochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Załącznik nr 11 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Załącznik nr 12 -
Wniosek do Kwestury A

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora AST z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu przetargu ustnego (aukcji) na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrocławiu

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) na sprzedaż nieruchomości  położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora AST z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: zasad rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach projektu KA-103/2018 Programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 - Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach projektu KA-103/2018 Programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 5/2018 Rektora AST z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmiany zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestrów umów

Zarządzenie nr 6/2018 Rektora AST z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad, warunków funkcjonowania i działania Stałego Dyżuru Akademii Sztuk Teatralnych - wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora AST z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 8/2018 Rektora AST z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu pracy

Zarządzenie nr 9/2018 Rektora AST z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2018

Zarządzenie nr 10/2018 Rektora AST z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej ws. sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 18-20

Zarządzenie nr 11/2018 Rektora AST z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 12 /2018 Rektora AST z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załączniki do Regulaminu >>

Załącznik nr 1 - Ustalanie i dokumentowanie dochodu oraz sytuacji materialnej i rodzinnej studenta
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 3 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 5 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 6 - Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów 
Załącznik nr 7 - Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 8 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
Załącznik nr 9 - Oświadczenie członka rodziny o dochodach, w tym o dochodach opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
Załącznik nr 10 - Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów oraz o nieukończeniu innych studiów
Załącznik nr 11 - Dyspozycja przekazywania świadczeń na rachunek bankowy

Zarządzenie nr 13/2018 Rektora AST z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik nr 1 - Wysokość dofinansowania do wypoczynku letniego lub zimowego

Zarządzenie nr 14/2018 Rektora AST z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi używanymi w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie”.

Regulamin postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi używanymi w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie

Załączniki do Regulaminu >>

Załącznik nr 1. - Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
Załącznik nr 2. - Protokół przekazania pieczęci urzędowych
Załącznik nr 3. - Zamówienie na pieczęcie urzędowe
Załacznik nr 4. - Zamówienie na pieczątki służbowe
Załącznik nr 5. - Wniosek o likwidację pieczęci urzędowych/pieczątek służbowych
Załącznik nr 6. - Protokół przekazania pieczęci urzędowych do Mennicy Polskiej S.A. w celu likwidacji
Załącznik nr 7. - Protokół w sprawie likwidacji pieczątek służbowych
Załącznik nr 8. - Zawiadomienie

Zarządzenie nr 15/2018 Rektora AST z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 16/2018 Rektora AST z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu pracy

Zarządzenie nr 17/2018 Rektora AST z dnia 13 czerwca 2018 r. ws. ankietowej oceny zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 1 - Formularz oceny pracy osób zatrudnionych w AST na podstawie umów cywilnoprawnych

Zarządzenie nr 18/2018 Rektora AST z dnia 28 czerwca 2018 r. ws. stawek godzinowych za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 19/2018 Rektora AST z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w KrakowieOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 16.07.2018
Podpisał: Magdalena Kaleta
Dokument z dnia: 30.03.2017
Dokument oglądany razy: 5 269