mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 28.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora PWST - 2018

Zarządzenie nr 1/2018 Rektora AST z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Uczelni

Zarządzenie nr 2/2018 Rektora AST z dnia z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu pomocy materialnej oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załączniki do Regulaminu >>

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (I)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (II)
Załącznik nr 4 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 5 -
Oświadczenie studenta o miejscu zamieszkania w trakcie studiów
Załącznik nr 6 -
Wniosek o zapomogę
Załącznik nr 7 - Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 8 - Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 9 -
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku pochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Załącznik nr 11 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Załącznik nr 12 -
Wniosek do Kwestury A

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora AST z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu przetargu ustnego (aukcji) na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrocławiu

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) na sprzedaż nieruchomości  położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora AST z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: zasad rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach projektu KA-103/2018 Programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 - Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach projektu KA-103/2018 Programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 5/2018 Rektora AST z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmiany zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestrów umów

Zarządzenie nr 6/2018 Rektora AST z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad, warunków funkcjonowania i działania Stałego Dyżuru Akademii Sztuk Teatralnych - wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora AST z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 8/2018 Rektora AST z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu pracy

Zarządzenie nr 9/2018 Rektora AST z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2018

Zarządzenie nr 10/2018 Rektora AST z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej ws. sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 18-20

Zarządzenie nr 11/2018 Rektora AST z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 12 /2018 Rektora AST z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załączniki do Regulaminu >>

Załącznik nr 1 - Ustalanie i dokumentowanie dochodu oraz sytuacji materialnej i rodzinnej studenta
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 3 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 5 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 6 - Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów 
Załącznik nr 7 - Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 8 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
Załącznik nr 9 - Oświadczenie członka rodziny o dochodach, w tym o dochodach opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
Załącznik nr 10 - Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów oraz o nieukończeniu innych studiów
Załącznik nr 11 - Dyspozycja przekazywania świadczeń na rachunek bankowy

Zarządzenie nr 13/2018 Rektora AST z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik nr 1 - Wysokość dofinansowania do wypoczynku letniego lub zimowego

Zarządzenie nr 14/2018 Rektora AST z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi używanymi w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie”.

Regulamin postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi używanymi w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie

Załączniki do Regulaminu >>

Załącznik nr 1 - Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
Załącznik nr 2 - Protokół przekazania pieczęci urzędowych
Załącznik nr 3 - Zamówienie na pieczęcie urzędowe
Załacznik nr 4 - Zamówienie na pieczątki służbowe
Załącznik nr 5 - Wniosek o likwidację pieczęci urzędowych/pieczątek służbowych
Załącznik nr 6 - Protokół przekazania pieczęci urzędowych do Mennicy Polskiej S.A. w celu likwidacji
Załącznik nr 7 - Protokół w sprawie likwidacji pieczątek służbowych
Załącznik nr 8 - Zawiadomienie

Zarządzenie nr 15/2018 Rektora AST z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 16/2018 Rektora AST z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu pracy

Zarządzenie nr 17/2018 Rektora AST z dnia 13 czerwca 2018 r. ws. ankietowej oceny zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 1 - Formularz oceny pracy osób zatrudnionych w AST na podstawie umów cywilnoprawnych

Zarządzenie nr 18/2018 Rektora AST z dnia 28 czerwca 2018 r. ws. stawek godzinowych za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 19/2018 Rektora AST z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 20/2018 Rektora AST z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: zasad przydzielania i używania w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Zasady dostarczania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Załączniki >>

Załącznik nr 1 – Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
Załącznik nr 2 – Karta ewidencyjna odzieży i obuwia roboczego/ środków ochrony indywidualnej
Załącznik nr 3 – Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za użytkowanie własnej odzieży roboczej
Załącznik nr 4 – Protokół utraty, zniszczenia, przedwczesnego zużycia

Zarządzenie nr 21/2018 Rektora AST z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 22/2018 Rektora AST z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: Regulaminu sprzedaży biletów online za pośrednictwem strony internetowej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik – Regulamin sprzedaży biletów online za pośrednictwem strony internetowej AST

Zarządzenie nr 23/2018 Rektora AST z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 24/2018 Rektora AST z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na Wydziale Aktorskim w Krakowie

Zarządzenie nr 25/2018 Rektora AST z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu

Zarządzenie nr 26/2018 Rektora AST z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 27/2018 Rektora AST z dnia 17 września 2018 r. w sprawie: zasad, warunków funkcjonowania i działania Punktu Alarmowania Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 28/2018 Rektora AST z dnia 17 września 2018 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 29/2018 Rektora AST z dnia 18 września 2018 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 30/2018 Rektora AST z dnia 18 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik - Regulamin mieszkańca DS AST w Krakowie

Załącznik nr 1 do Regulaminu DS AST - Umowa najmu pokoju DS AST w Krakowie

Zarządzenie nr 31/2018 Rektora AST z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych, oświadczeń i rachunków do tych umów

Załącznik nr 1 – umowa zlecenia (dydaktyczna 20%)
Załącznik nr 2 – umowa zlecenia (dydaktyczna 50%)
Załącznik nr 3 – umowa o dzieło (dydaktyczna z cudzoziemcem)
Załącznik nr 4 – oświadczenie dla celów ZUS (do umowy zlecenia dydaktycznej)
Załącznik nr 5 – oświadczenie o niekaralności (do umowy zlecenia i o dzieło dydaktycznej)
Załącznik nr 6 – wzór zaświadczenia do rachunku dot. zatrudnienia (do umowy zlecenia dydaktycznej)
Załącznik nr 7 – rachunek do umowy zlecenia (dydaktycznej)
Załącznik nr 8 – rachunek do umowy o dzieło (dydaktycznej z cudzoziemcem)

Zarządzenie nr 32/2018 Rektora AST z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: powołania zespołów roboczych ds. wdrożenia Ustawy 2.0

Załącznik nr 1 – Zespoły do opracowania poszczególnych zagadnień związanych z wprowadzeniem nowej Ustawy 2.0

Zarządzenie nr 33/2018 Rektora AST z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad, warunków funkcjonowania i działania Stałego Dyżuru Akademii Sztuk Teatralnych - wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 34/2018 Rektora AST z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z pokoi gościnnych mieszczących się w budynku AST we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora AST z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu rezerwacji, sprzedaży i rodzajów biletów w Teatrze AST oraz Regulaminu sprzedaży biletów online za pośrednictwem strony internetowej w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu

Załącznik nr 1 - Regulamin rezerwacji, sprzedaży i rodzajów biletów w Teatrze AST
Załącznik nr 2 -
Regulamin sprzedaży biletów online

Zarządzenie nr 37/2018 AST z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: ustalenia cen biletów na spektakle Teatru AST we Wrocławiu

Zarządzenie nr 38/2018 Rektora AST z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany nazwy zamiejscowej jednostki organizacyjnej AST w Bytomiu

Zarządzenie nr 39/2018 Rektora AST z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019, progów dochodu i wysokości stypendium socjalnego w poszczególnych progach, w tym wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, maksymalnej wysokości zapomogi

Zarządzenie nr 40/2018 Rektora AST z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 41/2018 Rektora AST z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie nr 42/2018 Rektora AST z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik – Regulamin udzielania pomocy ze środków ZFŚS AST wraz z załącznikami

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora AST z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez nauczycieli akademickich z praw autorskich i praw pokrewnychOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 28.12.2018
Podpisał: Magdalena Kaleta
Dokument z dnia: 30.03.2017
Dokument oglądany razy: 5 978