mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Zarządzenia Rektora AST - 2019

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora AST z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia stawek dofinansowania wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie w 2019 r.

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora AST z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Rektora nr 43/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora AST z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 – Instrukcja kancelaryjna
Załącznik nr 2 – Jednolity rzeczowy wykaz akt
Załącznik nr 3 –
Instrukcja archiwalna

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora AST z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: powołania stałych komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i materiałów

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora AST z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora AST z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2019

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora AST z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora AST z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz dokumenty wydawane przez Uczelnię w toku studiów na studiach stacjonarnych

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora AST z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora AST z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia cen biletów na gościnny spektakl Teatru Polonia z Warszawy

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora AST z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: w sprawie: zasad stosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu uzyskanego przez pracownika uczelni będącego nauczycielem akademickim

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora AST z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora AST z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia skontrum częściowego w obrębie sygnatur oraz zbiorów specjalnych w bibliotece międzywydziałowej AST Filii we Wrocławiu

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora AST z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka możliwych zagrożeń dla obiektów uczelni

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora AST z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia skontrum częściowego w Bibliotece AST w Krakowie w obrębie sygnatur 10.301-37.000

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora AST z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: oceny okresowej nauczycieli akademickich

Załącznik - Kwestionariusz ewaluacyjny osiągnięć nauczyciela akademickiego

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora AST z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie: wydawania duplikatu dyplomu ukończenia studiów oraz duplikatu suplementu do dyplomu

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora AST z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania dokumentacji dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji oraz mobbingowi

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora AST z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: ustalenia cen biletów na spektakl Teatru AST pt. „Kontrabasista” w wykonaniu Jerzego Stuhra na Scenie im. St. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora AST z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Regulamin pracy Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 –
wyciąg obowiązujących przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
Załącznik nr 2 – wykaz stanowisk, na których pracownicy zatrudnieni są w podstawowym systemie czasu pracy
Załącznik nr 3 – wzór Karty ewidencji czasu pracy pracownika
Załącznik nr 4 – wniosek o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
Załącznik nr 5 – wykaz prac wzbronionych kobietom

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora AST z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na Wydziale Aktorskim w Krakowie

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo teatru lalek o profilu ogólnoakademickim

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora AST z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 24/2019 Rektora AST z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Regulamin świadczeń dla studentów AST
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1: Ustalanie i dokumentowanie dochodu oraz sytuacji materialnej i rodzinnej studenta
Załącznik nr 2: Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 3: Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 4: Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 5: Wniosek o przyznanie stypendium rektora
Załącznik nr 6: Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania stypendium rektora
Załącznik nr 7: Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 8: Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
Załącznik nr 9: Oświadczenie członka rodziny o dochodach, w tym o dochodach opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
Załącznik nr 10: Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów oraz o nieukończeniu innych studiów
Załącznik nr 11: Dyspozycja przekazywania świadczeń na rachunek bankowy

Zarządzenie nr 25/2019 Rektora AST z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Regulamin organizacyjny Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1a – podległość bezpośrednia
Załącznik nr 1b – podległość merytoryczna

Zarządzenie nr 26/2019 Rektora AST z dnia 10 października 2019 roku w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego

Regulamin udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora AST z dnia 10 października 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 28/2019 Rektora AST z dnia17 października 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 11/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zarządzenie nr 29/2019 Rektora AST z dnia17 października 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia treningu ewakuacji osób z budynku przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 30/2019 Rektora AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji ds. jakości kształcenia

Zarządzenie nr 31/2019 Rektora AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: powołania kolegiów dziekańskich

Zarządzenie nr 32/2019 Rektora AST z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 18/2019 z dnia 6 września 2019 roku

Zarządzenie nr 33/2019 AST z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 34/2019 Rektora AST z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów sylabusów

Załączniki do zarządzenia:
Załącznik nr 1 - Część A
Załącznik nr 2 - Część B

Zarządzenie nr 35/2019 Rektora AST z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Regulamin Własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 –
Wniosek o przyznanie stypendium z Własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów AST

Zarządzenie nr 36/2019 Rektora AST z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: Inwentaryzacji

Zarządzenie nr 37/2019 Rektora AST z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020, progów dochodu i wysokości stypendium socjalnego w poszczególnych progach, w tym wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wysokości stypendium dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, maksymalnej wysokości zapomogi

Zarządzenie nr 38/2019 Rektora AST z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 14/2014 z dnia 26 września 2014 roku

Zarządzenie nr 39/2019 Rektora AST z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 18/2019 z dnia 6 września 2019 roku

Zarządzenie nr 40/2019 Rektora AST z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia stawek dofinansowania wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie w 2020 r.

Zarządzenie nr 41/2019 Rektora AST z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załączniki do zarządzenia:
Załącznik nr 1 - Podstawowe zasady (polityka) prowadzenia rachunkowości w AST w Krakowie, wraz z dokumentacją programu Cogisoft
Załącznik nr 2 - Wykaz kont księgi głównej oraz kont pomocniczych w AST w Krakowie
Załącznik nr 3 - Zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej oraz obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów w AST w KrakowieOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 15.01.2021
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 07.03.2018
Dokument oglądany razy: 10 418