mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie:http://bip.ast.krakow.pl/

Data publikacji i aktualizacji strony

Daty publikacji strony internetowej: 2011-11-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • na stronie znajdują się skany dokumentów, które nie są rozczytywane przez programy wspomagające osoby z niepełnosprawnościami,
 • strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu,
 • strona nie posiada znacznika obszaru dla treści głównej,
 • niektóre linki na stronie nie posiadają informacji o ich celu w nazwie,
 • strona nie spełnia minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • na podstronach brak odpowiedniej struktury artykułów.

Wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności są materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, pliki wytworzone przez inne podmioty niż Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie niedostępne ze względu na brak dostępu do danych źródłowych oraz nieaktualne treści archiwalne.

Możliwa jest zmiana wielkości tekstu w opublikowanych artykułach.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie jest w trakcie przebudowy strony BIP w celu zapewnienia pełnej dostępności strony do końca 2021 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Uczelni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Iwona Kołodziejczyk, adres poczty elektronicznej: bip@ast.krakow.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 362 71 17.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury powiadomienia o braku dostępności

Każdy ma prawo

 • zgłosić problem związany z dostępnością strony,
 • zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zażądać informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi lub o który jej element,
 • wskazanie sposobu kontaktu,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w ten sposób.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 – zabytkowy, częściowo dostępny:
  • bezprogowe wejście do budynku,
  • wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami,
  • nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • winda osobowa z poziomu minus jeden do drugiego piętra, dostępna dla osób poruszających się na wózkach, z przyciskami umieszczonymi w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku, z komunikatami głosowymi informującymi o przystankach,
  • poruszanie się po korytarzach w większości nieutrudnione,
  • utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do następujących pomieszczeń:
   • na poziomie minus jeden: pracownia dekoracji, pracownia ślusarska,
   • na parterze: kasa biletowa i sprzedaży wydawnictw, pokoje dziekanów i prodziekanów, dziekanat, pokój pedagogów, dział organizacji Teatru AST i promocji, pokój zastępcy kanclerza,
   • na pierwszym piętrze: kadry, kancelaria, sala senacka, gabinety rektora, prorektora, kanclerza, Scena 210, sala 230,
   • na drugim piętrze: BHP, radca prawny, dział nauki i rozwoju naukowego, dział finansowo-księgowy, kasa, sala 324,
   • do wszystkich pomieszczeń na trzecim piętrze: sala 404, sala 405, studio nagrań, pokoje gościnne, pracownia krawiecka, magazyny kostiumów i rekwizytów,
  • pętla indukcyjna i możliwość skorzystania podczas spektakli z systemu wspomagającego słuch dla widzów słabosłyszących na Scenie im. St. Wyspiańskiego,
  • brak pętli indukcyjnych w pozostałych pomieszczeniach w budynku,
  • dla osób poruszających się na wózkach możliwy dojazd windą z poziomu parteru na poziom minus jeden na widownię Sceny im. St. Wyspiańskiego, wjazd na widownię za pomocą platformy schodowej,
  • toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze,
  • brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

  Szczegółowych informacji dotyczących możliwości dotarcia osoby poruszającej się na wózku do konkretnych pomieszczeń w budynku udzieli pracownik kancelarii, tel.: 12 422 81 96.
  Pracownicy Uczelni pomogą dostać się w miejsca, do których dostęp jest utrudniony.
  Widzowie mogą kontaktować się z Teatrem AST: 12 430 15 92 lub bezpośrednio przed spektaklem z obsługą widowni.

 2. Budynek w Krakowie przy ul. Warszawskiej 5 – w dużym stopniu dostępny:
  • bezprogowe wejście do budynku,
  • wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami,
  • nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze,
  • winda osobowa z poziomu minus jeden do piątego piętra,
  • poruszanie się po korytarzach w większości nieutrudnione,
  • brak pętli indukcyjnych w budynku i na scenach teatralnych,
  • brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności budynku można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 12 422 95 82.

 3. Budynek we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59 – w dużym stopniu dostępny:
  • wjazd do budynku od strony ul. Braniborskiej, wejście do budynku wejściem głównym znajdującym się na podwyższeniu za pomocą dźwigu  przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami,
  • opcjonalnie: wjazd autem do garażu podziemnego i windą osobową na poszczególne kondygnacje,
  • wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami,
  • nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • poruszanie się po korytarzach w większości nieutrudnione, na wyposażeniu Uczelni znajduje się mobilna pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących na zaplecze sceny i do sal zajęć praktycznych 125 i 123, znajdujących się na pierwszym piętrze, osoby poruszające się na wózkach nie będą mogły dotrzeć do następujących pomieszczeń biurowych: 053 (kierownik techniczny), 054 (zaopatrzenie), 055 (kierownik gospodarczy i specjalista BHP), 056 (informatyk i archiwista) oraz 057 (pomieszczenie akustyków),
  • brak pętli indukcyjnych w budynku i na scenach teatralnych,
  • brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego,
  • wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach na Scenie im. Tadeusza Różewicza, możliwość wydzielenia miejsc na Scenie Studio i Scenie Czarnej po wcześniejszym uprzedzeniu obsługi widowni,
  • toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze,
  • trzy miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami – dwa na zewnątrz budynku i jedno na poziomie minus jeden parkingu podziemnego.

  Szczegółowych informacji dotyczących możliwości dotarcia osoby poruszającej się na wózku do konkretnych pomieszczeń w budynku udzieli pracownik sekretariatu, tel.: 71 358 34 01.
  Pracownicy Uczelni pomogą dostać się w miejsca, do których dostęp jest utrudniony.
  Widzowie mogą kontaktować się z Teatrem AST: 71 358 34 06 lub bezpośrednio przed spektaklem z obsługą widowni.

 4. Budynek w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 24a – w dużym stopniu dostępny:
  • bezprogowe wejście do budynku,
  • wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami,
  • nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • przed budynkiem brak oznaczonych miejsce parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • winda osobowa z poziomu parteru do czwartego piętra,
  • poruszanie się po korytarzach w większości nieutrudnione,
  • utrudniony dostęp do sali 305 z powodu schodów,
  • toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na pierwszym piętrze,
  • brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

  Szczegółowych informacji dotyczących możliwości dotarcia osoby poruszającej się na wózku do konkretnych pomieszczeń w budynku udzieli pracownik sekretariatu, tel.: 32 701 09 11.
  Pracownicy Uczelni pomogą dostać się w miejsca, do których dostęp jest utrudniony.Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 30.03.2021
Podpisał: Iwona Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 30.03.2021
Dokument oglądany razy: 3 060